Zápis z valné hromady 1. 6. 2019 PDF Tisk Email

Program valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  konané 1.6.2019 v Chomutově

1.    zahájení, navržení programu, volba zapisovatele       (P.Křovák)

2.    přednesení zprávy o činnosti                                       (P.Křovák

3.    odsouhlasení přijetí nových členů                                 (O.Krejčí)

4.    přednesení zprávy o hospodaření  + rozpočet             (O.Krejčí)

5.    zpráva kontrolní komise                                                (M.Zdvořák)

6.    volba nového člena výboru ZS                                     (P.Křovák)

7.    plán na další období                                                      (P.Křovák)

8.    odsouhlasení výše člen.přísp. na rok 2020                    (O.Krejčí)

9.    diskuse + pozvání na další akce 

10. hlasování o místě konání příštího srazu                       (P.Křovák)

11. přednesení návrhu usnesení + ukončení VH                

jako zapisovatel navržena J.Svobodová        přítomni dle prezenční listiny

 

Zpráva o činnosti ZS za uplynulé období

   Poslední VH se konala zde 2.června loňského roku u příležitosti srazu DNK a následně se sešel výbor se členy KK, aby vyhodnotil uskutečněné setkání a dohodl přípravu následujícího ročníku na Kamencovém jezeře. V červenci bylo několik vozidel členů vystaveno na 2.ročníku výstavy „Skvosty s vůní benzinu“v areálu DEPO 2015. Začátkem srpna se několik posádek zúčastnilo 5.ročníku RETRO-JÍZDY a v říjnu jsme zorganizovali výlet do muzea veteránů v Litvínově, prohlédli si místní zámek a na závěr vyjeli k rozhledně Jeřabina u státní hranice.

  Po skončení setkání na Lipně se výbor výjimečně nesešel, takže zajištění Předsilvestrovského setkání, které se uskutečnilo v Líbeznici a Šestajovicích u Prahy se připravilo prostřednictvím elektronické diskuze.

   V březnu se výbor sešel na výjezdním zasedání na Sázavě, kde se řešilo zajištění programu srazu a byly projednány další záležitosti ohledně činnosti ZS a navržen kandidát na doplnění výboru v důsledku rezignace L.Frčky na funkci. Počátkem dubna se větší množství členů sjelo na premiéře Přibáňova cestopisu v OC Chodov a  na Dni dobré nálady 1.5. v Kryrech, kde jsme odpoledne připravili přehlídku vozidel.

    Po novém roce bylo vydáno první letošní číslo infolistů a na webu pravidelně zve-řejňujeme pozvánky na chystané akce a doplňujeme snímky z uskutečněných akcí.

  Kontrolní komise pracovala ve stejném složení. Dva členové ukončili, jeden přibyl.

  Výbor se bude snažit nadále pokračovat v jednání s různými složkami státní správy, aby minimalizoval negativní dopady různých opatření pro vlastníky starších vozidel, to se může dařit na základě aktivní spolupráce členské základny a dalších autoklubů.

 

     Plán činnosti na další období:

-       19.-21.7.    výstava vozidel „Skvosty s vůni benzínu“ v Plzni

-       10.8.          5.ročník retrojízdy (samostatná kategorie vozidel DDR)

-       19.10.       jízda do motomuzea a expozic zámku Konopiště

-       28.12.       předsilvestrovské setkání

-       1.5.             prvomájová vyjížďka 

-       5.-7..6.      Dvoutakti na kolejích  (místo u Sázavy)

-       výbor se sejde v září na Lipně a v březnu dle možností

-       Infolisty vyjdou po VH a na začátku roku 2020

-       Valná hromada se uskuteční 6.června 2020

 

   Zápis z valné hromady ZS A.I.C.E. ČR uskutečněné 2.6.2019 v Chomutově

-  přítomní odsouhlasili odložení začátku VH dle stanov, neboť počet přítomných 

   členů nedosáhl nadpoloviční většiny základny, poté byla VH usnášeníschopná

-  všemi hlasy byl odsouhlasen navržený program a zvolena zapisovatelka

- bylo odsouhlaseno přijetí nového člena p. Kukly

- jednomyslně byl zvolen jako člen výboru ZS Jiří Vachtl

- odsouhlasena výše členských příspěvků na r. 2020 – stejná výše jako dosud

- při hlasování o místě konání příštího setkání hlasovalo

                                                                          30 osob pro okolí Sázavy

                                                                          3 osoby pro Kamencové jezero

 

  rozhodnuto připravit program na rok 2020 u Sázavy a v r.2021 u Kam.jezera

- v diskusi nikdo nevystoupil s žádným dotazem, byla podána informace o nekonání

  letošního červnového srazu ve Zwickau, o startu expedice z Plzně do Skandinávie   

  a chystaných  výstavách či letních akcích s možností účasti členů, navržen program

  Předsilvestrovského setkání – info o znovuotevření muzea Praga ve Zbuzanech

- p. Chytrý pozval přítomné na 5. memoriál D.Války 16.-18.8. v kempu u Jesenice

- jednomyslně bylo odsouhlaseno navržené usnesení a termín konání příští VH

 

         Jednání ukončeno v 18,40 hod                   zapsala Jana Svobodová